stk emise
Drobečková navigace

Úvod > Služby > STK

STK

Provozujeme stanici technické kontroly s oprávněním pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií M2,M3,N2,N3,O1,O2,O3,O4 a zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, OT1,OT2,OT3,OT4

§39 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:

Provozovatel silničního vozidla je povinen přistavit silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce a silniční motorové vozidlo i k pravidelnému měření emisí ve lhůtách stanovených tímto zákonem.

Silniční vozidlo Doba od první registrace Doba periodických prohlídek
Nákladní automobily nad 3,5 tuny (N2, N3) 1 rok 1 rok
Autobusy (M2, M3) 1 rok 1 rok
Nebržděný přívěs do 750 kg přípustné hmotnosti (O1) 6 let 4 roky
Bržděný přívěs do 750 kg přípustné hmotnosti (O1, O2) 4 roky 2 roky
Přívěs nad 3,5 tuny přípustné hmotnosti (O3, O4) 1 rok 1 rok
Traktor (T) 4 roky 4 roky
Traktorové přívěsy (OT,R) 4 roky 4 roky

Doklady, které je nutné předložit před provedením pravidelné technické prohlídky (příloha č. 2 vyhl. 211/2018 Sb.):

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) nebo osvědčení o technickém průkazu
 • výpis z technického osvědčení samostatného celku, je-li namotnován
 • technické osvědčení nástavby (v případě, že je na vozidle nástavba nainstalována)
 • je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle §47 odst. 5 zákona 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Při opakované prohlídce na STK je třeba ještě předložit také protokol o předchozí technické prohlídce, na jehož základě je opakovaná technická prohlídka prováděna.

U opakované prohlídky následující po technické silniční kontrole (TSK) se předkládá protokol Policie ČR nebo jiného členského státu EU, vystavený při TSK.

Doklady, které je nutné předložit před provedením evidenční kontroly (příloha č. 2 k vyhlášce č. 211/2018 Sb.):

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické prohlídky ADR (příloha č. 2 k vyhlášce č. 211/2018 Sb.):

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • protokol o pravidelné technické prohlídce, pokud již byla provedena (nevztahuje se na vozidla nová, prvně uváděná do provozu),
 • doklad o provedených prvních nebo periodických zkouškách pevné nebo výměnné nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací. Zpravidla sestává ze dvou částí, a to zprávy o provedené zkoušce (např. inspekční zprávy) a návazného osvědčení (inspekčního certifikátu) o shodě s platnými požadavky dohody ADR. Jedná-li se o cisternu, musí být v certifikátu vydaném po 31. prosince 2002 uveden vždy kód cisterny a případně zvláštní ustanovení, která tato cisterna splňuje,
 • doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít),
 • osvědčení ADR, pokud již bylo dříve vozidlu vydáno.

Veškeré předkládané doklady musí být originály.

Kopie, ani úředně ověřené, se nepřipouští!